שולחן ערוך יורה דעה פב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן פב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

סימני עוף טהור
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף אעריכה

סימני עוף טהור לא נתפרש מן התורה, אלא מנה מינים טמאים בלבד ושאר מיני העוף מותרים. והמינים האסורים -- כ"ד האמורים בתורה (ל' רמב"ם פ"א מהמ"א די"ד).

סעיף בעריכה

כל מי שהוא בקי באותם מינים ובשמותיהם -- הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהם ואינו צריך בדיקה (שם). ועוף טהור נאכל במסורת והוא שיהיה דבר פשוט באותו מקום שזה עוף טהור. ונאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד והוא שיוחזק אותו צייד שהוא בקי במינים הטמאים האמורים בתורה ובשמותיהם.

מי שאינו מכירם ואינו יודע שמותיהם -- בודק בסימנים. כל עוף שהוא דורס ואוכל בידוע שהוא ממינים הטמאים. ואם אינו יודע אם דורס אם לאו; אם כשמעמידים אותו על חוט חולק את רגליו שני אצבעותיו לכאן וב' אצבעותיו לכאן או שקולט מן האויר ואוכל -- בידוע שהוא דורס.

ואם ידוע שאינו דורס יש שלשה סימני טהרה: אצבע יתירה, וזפק, וקורקבנו נקלף ביד לאפוקי אם אינו נקלף אלא בסכין (ל' המחבר). היה חזק ומדובק והניחו בשמש ונתרפה ונקלף ביד הרי זה סימן טהרה.

ואע"פ שיש לו ג' סימנים אלו אין לאכלו לפי שאנו חוששין שמא הוא דורס אלא א"כ יש להם מסורת שמסרו להם אבותיהם שהוא טהור. (ל' הרמב"ם שם די"ח[1])


סעיף געריכה

יש אומרים שכל עוף שחרטומו רחב וכף רגלו רחבה כשל אווז -- בידוע שאינו דורס ומותר באכילה אם יש לו שלשה סימנים בגופו.

הגה: ויש אומרים שאין לסמוך אפילו על זה ואין לאכול שום עוף אלא במסורת שקבלו בו שהוא טהור (בארוך כלל נ"ו ובתולדות אדם וחוה נט"ו). וכן נוהגין ואין לשנות.

סעיף דעריכה

מי שהוא ממקום שנוהגין איסור בעוף אחד מפני שאין להם מסורת, והלך למקום שיש להם בו מסורת -- יכול לאכלו במקום שהלך שם ואפילו דעתו לחזור.

ואם יצא ממקום שיש להם מסורת והלך למקום שאין להם מסורת -- מותר לאכלו.

סעיף העריכה

אם שאר מקומות שאין להם מסורת יכולי' לאכלו על סמך מקום שיש להם מסורת -- יש מי שאוסר, ויש מי שמתיר. ויש לחוש לדברי האוסר.  1. ^ לכאו' עולה על מש"כ קודם דאם היה חזק ומדובק והניחו בשמש וכו' דהן דברי הרמב"ם שם בדין י"ח. - ויקיעורך