מגן אברהם על אורח חיים שמט

סעיף אעריכה


(א) ד' אמות מצומצמו':    גופו ג' אמות ואמה כדי לפשוט בו ידיו ורגליו כ"מ מדעת הרב"י והרמב"ם:


(ב) באמה שלו:    היינו הזרוע:


(ג) אמתו קטנה:    והוא גדול נמצא שלא יספיקו לו ד"א:

סעיף געריכה


(ד) חוץ מתחו':    ובחפצי הפקר שרי ע' סי' ת"א:

סעיף דעריכה


(ה) ו' אמו':    ולפמ"ש רמ"א סי' שצ"ו שהוא באמצען א"כ צ"ל שיש ביניהם ג"א:

סעיף העריכה


(ו) אסור להוליך:    ואם עמד תוך ד"א לתקן משאוי הוי כמהלך וחייב אא"כ עמד לפוש: