רש"י על תהלים מד ב

רש"י על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"באזנינו שמענו" - מכאן אתה למד שהיו מדברים בני קרח בשביל דורות הללו הבאים אחריהם שאילו בשביל עצמם לא היה להם לומר אבותינו ספרו לנו שהרי הם עצמם ראו נסי המדבר והים והירדן ומלחמות יהושוע כך מפורש באגדת תהילים