רש"י על תהלים מד ו

<< רש"י על תהלים • פרק מד
ב • ג • ד • ה • ו • י • יא • יב • כ • כג • כז • 


"נבוס קמינו" - נרמס ונרפוס אויבינו לשון מתבוססת בדמיך (יחזקאל ט"ז) תבוס נופת (משלי כ"ז) והיו כגבורים בוסים בטיט חוצות (זכריה י')