רש"י על שמואל א יז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באפס דמים" - כך שם המקום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש הבנים" - גבור ליצא ממערכתו לעמוד בין שתי המערכות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושריון קשקשים" - כמין קשקשות דגים עשוין מברזל נופלים על גב השריון ס"א נקבי השריון קשקשת לכל נקב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומצחת נחשת" - כמין יד ברזל היוצא מן הכובע כנגד החוטים שקורין נש"ל בלע"ז והיתה מגעת לו עד רגליו "וכידון נחשת" - תרגם יונתן ומסחפא דנחשא נפיק מן קולסא ומטל בין כתפוהי פירוש כמין חנית נחשת בולטת מן הכובע ונמשכת בין כתפיו להגן על צוארו מן החרב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמנור אורגים" - תרגם יונתן כאכסן דגרדאין אינשובל"א בלע"ז "שש מאות שקלים" - כל השקלים האמורים בנביאים מנים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה תצאו" - כולכם לערוך מלחמה ילחם אחד כנגדי בשביל כולכם ובתנאי שהוא מפורש אם יוכל להלחם אתי וגו'

"הלוא אנכי הפלשתי" - איני לא שר מאה ולא שר אלף אלא פלשתי כאחד מן האחרים ואף על פי שנלחמתי להם כמה מלחמות אני הרגתי חפני ופנחס ושביתי את הארון ואתם נעשיתם עבדים לשאול ולא הושיע אתכם מימיו בגבורתו

"ברו לכם" - בררו לכם

"איש" - את שאול וירד אלי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפרתי" - בית לחם יושבת בארץ אפרת

"ולו שמנה בנים" - ומה שכתוב (בדברי הימים א ב טו) אוצם הששי דוד השביעי ולא כתב יותר יש לומר שאחד מת בלא בנים ולפיכך לא כתבו שם

"באנשים" - נמנה בכנסיות החשובים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודוד הוא הקטן" - שהיה בבית שאול מקודם לכן לנגן לפניו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודוד הולך" - היה הולך ושב תמיד מאצל שאול לבית אביו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השכם והערב" - אמרו רבותינו (סוטה מב ב) כדי לבטלם מקריאת שמע

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חריצי החלב" - (תרגום) גובנין דחלבא

"לשר האלף" - אני אומר לשר של אותו אלף שאני ממנו שלכל השבטים היו שרי אלפים לפי אלפיהם ואני שמעתי לשר האלף זה יהונתן שאמר עליו (לעיל יג ב) ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין

"ואת ערובתם תקח" - ואת ערובת הצלתם ושלומם תקח באזניך ובלבבך ותגד לי וכן תרגם יונתן וית טיביהון תייתי

"ערובתם" - לשון הצלה כמו (תהלים קיט קכב) ערוב עבדך לטוב גארנטיל"ש בלע"ז ורבותינו אמרו (שבת נו א) גט כריתות יקח מאתם ויביא לנשותיהם להפריד עירוב שבינו לבינה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המעגלה" - סביבות המחנה עושים מעגל והיוצא חוץ לפנים או לאחור מתחייב לפנים שמא ירוצו עליו בני מערכות האויבים לאחור מבקש הוא לנוס

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותערוך ישראל" - מערכות ישראל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שומר הכלים" - של בני הצבא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממערות פלשתים" - כתיב רבותינו דרשו (סוטה מב ב) מאה בני אדם הערו בערפה אמו כשפירשה מאחרי רות ונעמי חמותה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעשה חפשי" - מדברים האמורים במשפטי המלוכה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובא הארי ואת הדוב" - (תרגום) ואתא אריא ואף דובא

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם את הארי גם הדוב" - הרי אלו רבוין ארי ושני גוריו ודוב ושני ילדיו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' אשר הצילני מיד הארי" - יודע אני שלא לחנם נזדמן לי הדבר ההוא אלא שלעתיד אני בא לידי כיוצא בה לתשועת ישראל ואסמוך עליה ואצא וזה אחד משני צדיקים שנתן להם רמז וחשו להשכיל לדבר דוד ומרדכי שנאמר (אסתר ב יא) ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר וגו' אמר לא לחנם עלתה בצדקת זו שנתפסה במשכב הערל הזה אלא שעתידה היא לעמוד לישראל ביום צרה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את דוד מדיו" - נהפכו להיות כמדת דוד משנמשח בשמן המשחה אף שהיו של שאול שהיה גבוה מכל העם משכמו ומעלה (לעיל ט ב) וכיון שראה שאול כן הכניס בו עין הרע והרגיש דוד בדבר

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויואל ללכת" - תרגם יונתן ולא אבה למיזל יש תיבות משמשות לשון וחילופו כמו (ישעיהו י לג) מסעף פארה (תהלים נב ז) ושרשך מארץ חיים

"כי לא נסה" - (תרגום) ארי לא אליף

"כי לא נסיתי" - (תרגום) ארי לית בהון נסא אין שבחו של נס בכך לשון אחר ויואל ללכת רצה ללכת ולנסות וכאשר ראה שהיו כבדים עליו הסירם

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חלוקי אבנים" - אבנים דקות וחלקות "ובילקוט" - ובתרמיליה (תרגום)

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבהמת השדה" - אין דרך לבהמות לאכול אדם אמר דוד כבר נטרפה דעתו של זה שלי הוא בא דוד ואמר לו ונתתי סגר מחנה פלשתים וגו' ולחית הארץ

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפל על פניו" - לא היה לו לפול אלא לאחוריו שהרי על מצחו הוכה אלא כדי שלא יצטער דוד לילך ולחתוך את ראשו שנשתכר דוד עכשיו שתים עשרה אמות וזרתים שקומתו שש אמות וזרת נשתכר מלא קומה לאחוריו ומלא קומה לפניו (במדרש תהילים)

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדלוק" - מרדוף כמו (בראשית לא לו) דלקת אחרי

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן מי זה הנער" - וכי לא היה מכירו והלא כתיב (לעיל טז כא) ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כליו אלא ראהו מתנהג בטכסיסי מלכות אמר שאול אם בא ממשפחת פרץ מלך יהיה שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו ואם ממשפחת זרח בא חשוב יהיה אמר לו דואג עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שיהא הוא הגון למלכות אם לאו שאל אם ראוי לבא בקהל אם לאו שהרי מרות המואביה בא אמר לו אבנר שנינו עמוני ולא עמונית אמר לו דואג אם כן ממזר ולא ממזרת אמר לו כאן נאמר (דברים כג ה) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים ואין דרך אשה בכך אמר לו היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים נשתתק אבנר אמר לו שאול

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאל אתה בן מי זה העלם" - למעלה כתיב הנער וכאן כתוב העלם אמר לו הלכה זו נתעלמה ממך צא ושאל בבית המדרש כדאיתא ביבמות (עו ב)