רש"י על שמואל א יח


פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשלשים" - תרגם יונתן ובצלצלין מין כלי זמר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועוד לו" - ועוד לו מה הוא נחסר שצריך להוסיף לו

"אך המלוכה" - אינו צריך עוד אלא למלכות

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוין" - (תרגום) עין רעה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנבא" - ואשתטי נביא ושוטה מדברים דברי רמזים שאינם ניכרים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכה בדוד ובקיר" - מכה אחת אכה שיכנס החנית בדוד ובקיר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משכיל" - מצליח

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושאול אמר" - בלבו

"אל תהי ידי בו" - פן אענש

"ותהי בו יד פלשתים" - לכך אמר לו והלחם מלחמות ה'

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעת תת" - כשהגיע זמן שקבעו לתתה לו ובעוד שהיו מתעסקים לתתה לו נתגלגל הדבר ונתנה לעדריאל

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשתים תתחתן בי" - שתי בנות יש לי באחת מהן תתחתן בי וכן תרגם יונתן בחדא מתרין כיוצא בו (שמואל-ב כד יב) שלש אנכי נוטל עליך אחת משלש כמו שמפורש שם בחר לך אחת מהם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא מלאו הימים" - לא המתין עד מלאת הימים שקבע לו להביא את מאה הערלות

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקם דוד וילך הוא ואנשיו וגו' וימלאום" - פרישנטי"ר בלע"ז

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרא" - ליראה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצאו שרי פלשתים" - לבא בגדודים לשלול שלל בישראל