רש"י על קהלת ד יז

"שמר רגלך כאשר תלך אל בית האלהים" - היאך תלך אם תביא תודה ונדבת שלמים הוא הטוב

"ושמר" - עצמך שלא תצטרך בהבאת חטאות ואשמות

"וקרוב" - הוי לשמוע דברי הקדוש ברוך הוא והוא טוב וקרוב להקדוש ברוך הוא

"מתת הכסילים זבח" - שיחטא ויביא קרבן

"כי אינם יודעים לעשות רע" - אין הכסיל מבין שהוא עושה רע לעצמו