רש"י על קהלת ד יד

<< רש"י על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"כי מבית הסורים יצא למלך" - ממקום הטנופת וסרחון כדמתרגמינן ויבאש וסרי

"כי גם במלכותו" - משמלך באדם נולד הרש המסכן הטוב ממנו ובא מתוך טהרה ולא מתוך טנופת הרחם כך דרשוהו במדרש ד"א כי טוב ילד מסכן וגו' כמשמעו אשר לא ידע להזהר עוד שכבר הזקין ברשעו וכסילותו כי מבית האסורים יצא למלוך כי הילד המסכן סופו שיאמרו עליו שיצא למלוך מתוך עוניו ומבית אסוריו שהרי סמ"ך של הסורים נקוד רפי והרי הוא כמו האסורים (ס"א כמו (ישעיהו יג) ולא יהל שם ערבי כמו יאהל) שכן מצינו ביוסף שמלך מתוך יציאת בית האסורים וכן דוד (שמואל ב ז) אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן

"כי גם במלכותו נולד רש" - כי כשר והגון הוא שימלוך כי גם במלכותו הוא נהפך ממנהג השררה ומקטין עצמו אצל החכמים כמדת הרשים וכן (איוב יא) ועיר פרא אדם יולד שיהפך וישתנה לו ממה שהיה כעיר פרא ויעשה אדם

"נולד" - נעשה ולשון הוה הוא