רש"י על משלי כט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקשה עורף" - מלשמוע

"פתע ישבר" - מהר ישבר

"ורועה" - מחבר לו זונות ורבותינו אמרו האומר שמעוה זו נאה אשננה וזו אינה נאה לא אשננה וסיוע במקרא שאין זונות במקרא מלא אלא זה בלבד

"יעמיד ארץ" - אם שופט אמת הוא יעמיד ארץ

"ואיש תרומות" - איש גאות שאינו חש להיות מתון בדין ורבותינו אמרו אם הדיין דומה למי שאינו צריך לקנות אוהבים וליקח שוחד הוא יעמיד ארץ ואם דומה לכהן השואל תרומות על הגרנות הוא יהרסנה

"מחליק" - מדבר חלקות

"בפשע איש רע" - יבא מוקש

"וצדיק" - שלא הלך בדרכיו ירון ושמח

"דין דלים" - ייסורי דלים ומה הם צריכים ונותן להם לב

"יפיחו" - ילהיבו כלהבת אש הנפוח ברוח

"איש חכם נשפט" - מתוכח עם האויל

"ואין נחת" - בין מראה לו פנים זעופות בין שמראהו פנים שוחקות אין נחת לא בזו ולא בזו אינו מוצא קורת רוח מצינו באמציה שהראה לו הקב"ה פנים שוחקות ומסר בידו אדום ובשובו מהכות (דברי הימים ב כה) ויבא את אלהיהם ולהם השתחוה לאחז הראה הקב"ה פנים זועפות ומסרו ביד מלכי ארם ויזבח לאלהי דמשק כי אמר אלהי ארם מעזרים להם

"יבקשו נפשו" - ל' חבה ונראה שכן הוא כמה שאמר דוד לאביתר (שמואל א כב) אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך מי שיגמול לי חסד יגמול לך ואין הפותרים מודים לי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באחור ישבחנה" - כשיוציא הכסיל כל רוחו בא החכם וישפילנו במענה לשונו ודומה לו משביח שאון ימים (תהלים סה) בשוא גליו אתה תשבחם (שם פט)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש תככים" - איש מזימות בעל תורה ורבותינו (תמורה טז ויקרא רבה פ' ל"ד) פירשו תלמיד שאמר לרב השניני פרק א' ומלמדו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונער משולח" - (ששלחו אביו ללכת בדרכי לבו סופו מביש אמו ישמעאל על שהיה רשע גרם לשרה שאמרה לאברהם גרש את האמה וגו') (בראשית כא)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באין חזון יפרע עם" - כשגורמין ישראל שהנבואה מסתלקת מהם ע"י שהם מלעיבים בנביאים יפרצו בם פרצות ויוצאין לתרבות רעה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יבין ואין מענה" - כיון שרואהו שמוכיחו שותק והוא חוזר ומקלקל לכך צריך ליסרו במכות ועונשין ולא דבר עם עבד ממש אלא על כל הממרי' דברי השופטים

"אץ בדבריו" - ממהר ונבהל להשיב

"תקוה לכסיל ממנו" - יש לכסיל תקוה יותר ממנו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפנק מנער עבדו" - יצר הרע

"מנון" - שליט וכן לפני שמש ינון שמו (תהלים עב) וכן כל נין שבמקרא שהנין קם תחת אביו לשלוט בנכסיו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש אף יגרה מדון" - כמשמעו מדון מדת הדין

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתמוך כבוד" - יקרב אל הכבוד ותומך בו תמיד

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה ישמע" - שמשביעין אותו אם ראית פלוני שגנב לי כך וכך ומתוך שהוא חולק עמו אינו מגיד

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרדת אדם יתן מוקש" - מסורס הוא: מוקש עבירה יתן חרדה לאדם.

דבר אחר, כמשמעו: מתוך שאדם צר עין וחרד, אם יעשה צדקה יצטרך אל הבריות, חרדה זו תתן לו מוקש.

והראשון נוח לי.

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פני מושל" - לדון לפניו.

"ומה' משפט איש" - אם יזכה או אם יתחייב; ובמושלי עכו"ם דיבר הכתוב.

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישר דרך" - אדם שהוא ישר בדרכיו