רש"י על משלי כח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נסו ואין רודף רשע" - נסו הרשעים כשיבא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף

"וצדיק" - אמיץ לבו בהקב"ה ככפיר אשר יבטח בגבורתו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בפשע ארץ רבים שריה" - שזהו פורענות לארץ בהיות קציניה רבים הרודפי' רק אחר בצעם

"ובאדם מבין" - ובשביל אדם מבין יתארך הפורענות מלבוא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבר רש" - דיין עם הארץ עושק דלים בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר הסוחף את השדה ואין עושה פירות

"סוחף" - שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף אביריך (ירמיהו מו) נשטפו ומעדו וכשלו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנשי רע לא יבינו משפט" - אינם משימים לב לפורעניות העתידה שיתבוננו בה וישובו מדרכם וינצלו

"ומבקשי ה' יבינו כל" - טובה ורעה משפט (יושטיצ"א בלע"ז) כך פירש רבי תנחומא על דור המבול

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טוב רש" - אף עני שבתורה

"והולך בתומו" - במעשים טובים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורועה זוללים" - מחבר לו זוללים והוא ל' רעים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים" - הרשות שומעין עליו שהוא מתעשר בלא משפט ונוטלין ממונו ובונין בו גשרים ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים כך דרשו רבי תנחומא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשחותו" - מל' שחת

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש עשיר ודל מבין" - כנגד רב ותלמיד הוא מדבר שהתלמיד חוקר ועל ידו הרב מתחכם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחופש אדם" - יתחפש בכל מיני עלילות

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומודה ועוזב" - מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפחד תמיד" - דואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארי נוהם" - הוא להם

"ודוב שוקק" - נהימה לארי ושקיקה לדוב שניהם לשון צעקה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חסר תבונות" - מתוך שהוא חסר תבונה הוא רב מעשקות כי אינו נותן לב על חייו ומרבה לעשוק שהרי השונא בצע יאריך ימים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אדם עשוק בדם נפש" - (שיש עליו עושק דם) הוא המחטיא את חבירו ואבדה נפשו על ידו

"עד בור ינוס" - עד יום מותו ינוס לעזרה שיתכפר לו

"ואל יתמכו בו" - משמים להספיק בידו לשוב שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנם כך נדרש במסכת יומא

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפול באחת" - ברעה אחת ואין תקומה למפלתו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישבע ריש" - עניות

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש אמונות" - הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו ברכה

"ואץ להעשיר" - דוחק השעה להתעשר בשל עניים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפשע גבר" - המטה משפט.

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבהל להון" - ממהר להרבות הון, וגוזל תרומותיו ומעשרותיו.

"כי חסר יבואנו" - חסרון יבא לו, שהמארה משתלחת במעשה ידיו.

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוכיח אדם וגו'" - על עבירות שבידו ומפרישו מהם

"אחרי חן" - לאחר זמן חן ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון מצינו בבראשית רבה כל מקום שנאמר אחרי אינו אלא מופלג אחר סמוך בתנחומא על אלה הדברים מוכיח אדם אחרי זה משה שהוכיח את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם שנאמר (יחזקאל לד) אדם אתם ונאמר בו כי מצאת חן בעיני (שמות לג) ממחליק לשון זה בלעם האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו אהליך יעקב (במדבר כ"ו) משה מכריז השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב באומו' אבל בכם אומ' ולא יעשה ושלמה צוח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא (לעיל כז)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גוזל אביו" - הקב"ה

"ואמו" - כנסת ישראל המחטיא את הרבי' שגוזל הקב"ה מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה

"משחית" - ירבעם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רחב נפש" - להשיג כל תאותו

"יגרה מדון" - מגרה עליו מדת הדין

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נותן לרש" - צדקה

"(אין מחסור" - להרבות לו צדקה סא"א) וכן הרב שאינו מונע תורה מפי התלמיד