רש"י על מלכים ב כד ו

רש"י על מלכים ב • פרק כד >>
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"וישכב יהויקים" - לא על מטתו כי אסרו נבוכדנאצר בנחושתים להוליכו בבלה והיו מגררין אותו ומת בידם כמו שנאמר (ירמיהוו כב יט) קבורת חמור יקבר סחוב והשלך ובדברי הימים (ב לו ו) כתב שאסרו נבוכדנאצר להוליכו בבלה