רש"י על מלכים ב כד


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך על פי ה' היתה" - כל הרעה הבאה ביהודה על ידי הגדודים האלה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישכב יהויקים" - לא על מטתו כי אסרו נבוכדנאצר בנחושתים להוליכו בבלה והיו מגררין אותו ומת בידם כמו שנאמר (ירמיהוו כב יט) קבורת חמור יקבר סחוב והשלך ובדברי הימים (ב לו ו) כתב שאסרו נבוכדנאצר להוליכו בבלה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לצאת מארצו" - לעזור ליהויקים

"כי לקח מלך בבל וגו'" - שנצחו במלחמה בשנת הרביעית ליהויקים בכרכמיש על נהר פרת ככתוב בספר ירמיהוו (מו ב)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל" - לעשות לו כרצונו ולא למלחמה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החרש והמסגר" - תרגם יונתן אומניא ותרעיא ורבותינו אמרו (גיטין פח א) חכמים גדולים בתורה שכשאחד פותח הכל שותקין כמו שכתוב (ישעיהו מא א) החרישו אלי איים מסגר הכל יושבין לפניו ולמדין הימנו כמו שנאמר (שם כב) ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת אילי הארץ" - אלו חורי יהודה ובנימין וצדיקים היו עליהם הכתוב אומר (ירמיהוו כד ה) כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעת אלפים" - ולמעלה הוא אומר עשרת אלפים בא הכתוב השלישי והכריע בספר (ירמיהוו נב כח) זה העם אשר הגלה נבוכדנצר בשנת שבע יהודים שלשת אלפים אמור מעתה שלשת אלפים היו משבט יהודה ושבעת אלפים מבנימין ושאר שבטים ואף בסדר עולם למדנו כן

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסב את שמו צדקיהו" - יה יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי (הוריות יא ב)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי על אף ה' היתה וגו'" - לפיכך וימרוד צדקיהו במלך בבל נתן הקב"ה בלבו למרוד בו כדי שיגלה