רש"י על מלכים ב כד יד

רש"י על מלכים ב • פרק כד >>
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"החרש והמסגר" - תרגם יונתן אומניא ותרעיא ורבותינו אמרו (גיטין פח א) חכמים גדולים בתורה שכשאחד פותח הכל שותקין כמו שכתוב (ישעיהו מא א) החרישו אלי איים מסגר הכל יושבין לפניו ולמדין הימנו כמו שנאמר (שם כב) ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח