רש"י על מלכים ב כד ז

<< רש"י על מלכים ב • פרק כד
ג • ו • ז • יב • יד • טו • טז • יז • כ • 


"לצאת מארצו" - לעזור ליהויקים

"כי לקח מלך בבל וגו'" - שנצחו במלחמה בשנת הרביעית ליהויקים בכרכמיש על נהר פרת ככתוב בספר ירמיהוו (מו ב)