רש"י על מלכים ב כד כ

"כי על אף ה' היתה וגו'" - לפיכך וימרוד צדקיהו במלך בבל נתן הקב"ה בלבו למרוד בו כדי שיגלה