רש"י על מלכים א ז לז

<< רש"י על מלכים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מו • מז • מט • נ • נא • 


"מוצק אחד" - כשם שיצק את הראשונה כן יצק את כולם פירוש מבעל צורת הבית וזה מעשה המכונה עשה ארבעה אופני נחושת שנאמר (פסוק ל) וארבע אופני נחשת למכונה האחת כצורת עגלה גדולה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה אופן בתוך אופן למען יוכל להוליכם אל אשר יהיה הרוח והרצון להוליכם שמה יוליכם מבלי שיצטרך להפכם אנה ואנה והמרחק שמאופן לאופן ממזרח למערב ארבע אמות וכן מצפון לדרום שהיא מרובעת לא ארוכה כעגלות שלנו וזהו שאמר (פסוק כז) ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ומקל עב וארוך נתחב בשני האופנים שממזרח למערב הצפוניים וכן בשנים הדרומיים וכן כמו באותן האופנים שבתוך אלו היה מקל נתון ונתחב בשנים מהם שמצפון לדרום המזרחיים וכן בשנים המערביים ואלו המקלות קראם הכתוב ידות זהו שאמר וידותיהם ופירוש וגביהם הוא מרכזי האופנים שבתוכה סובבים המקלות הללו ונקראים גב לפי שהיא הגובה שבאופן בשכבו על הארץ וכן כל מרכז העיגול הוא הגובה שממנו לפי שכל הצדדין נמשכין ממנו ופירוש וחשוקיהם הם העיגולים החיצונים שמקשר חישוריהם שהם העצים הדקים כמין זרועות הנתחבים ונתונים מגב לחישוק והוא מלשון וחשוקיהם כסף (שמות כז י) והוא הגלגל המגלגל על הארץ ורגילין לעשות סביבו ברזל עגול ונקרא בלשון המשנה בפרק י"א דכלים (משנה ג) סובב של גלגל וכאן לא היה צריך לסובב לפי שהוא כולו מנחושת ומסגרות פירוש כמין טבלאות עשוי להם על הידות לארבע רוחות בריבוע וזהו שאמר (פסוק לא) ומסגרותיהם מרובעות לא עגולות והם סוגרים העגלה מארבע רוחותיה לפיכך נקראו מסגרות ועל המסגרות הללו נסרים מנחושת קראם הכתוב סרני נחשת והיא מלה מסורסת ועליהם כלומר מבחוץ ולא על גבם עשויה כמין שליבות סולם ומבין שליבה לשליבה מסגרות ועליהם צורת בקר וגו' והיו הנסרים עולים מעל המסגרות עד כנגד קומת האופנים ומשופעים והולכים ככובע וכמין כיסוי שבעגלות צבים עד בואם כנגד קומת האופן ושם נמשכין זה אל זה עד שמכסין אותו זולת באמצעו למעלה אינן מכסין אבל יש בהם נקב עגול רוחב עיגולו אמה וחצי והכיסוי הזה נקרא כותרת והנקב שבו פי הכותרת וזהו שאמר (שם) ופיה עגול מעשה כן אמה וחצי האמה וסביב זה הנקב עולה מחיצה בגובה חצי אמה וזהו שאמר (פסוק לה) ובראש המכונה חצי אמה קומה עגול סביב ובתוך המחיצה הזאת נכנס ונתחב הכן שהוא כלי קבול המקבל הכיור כשהכיור תחוב בכן והכן בתוך מחיצה זו שעל העגלה והכן בתחתונה הוא עגול בחצי האמה כשיעור גובה המחיצה שעל הנקב העגול שבמכונה למעלה ועולה הכן על המחיצה הזאת אמה וזה מה שאמר (פסוק לא) ופיהו מבית לכותרת ומעלה באמה ומעתה יש לנו שלש אמות קומת המכונה שהאופן אמה וחצי והמחיצה העגולה חצי אמה ואמה יוצא גובה הכן מעליה והאמה הזאת היא מרובעת ולה ארבע כתפות בארבע פינותיה וזהו שאמר (פסוק לד) וארבע כתפות אל וגו' המכונה האחת מן המכונה כתפיה לפי שהכיור הוא למטה בשפולו משופע שיכנוס לתוך הכן וכדי שלא יפול אל תוכו יותר משיעור הנרצה לכך נעשו אלו הכתיפות שישאו ויסבלהו עד כאן לשון צורת הבית