רש"י על יחזקאל לט כה

רש"י על יחזקאל • פרק לט >>
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"וקנאתי לשם קדשי" - ולבשתי קנאת תשועה ונקם למען שם קדשי שלא יתחלל עוד וקנאתי לשם קדשי בשביל שם קדשי כמו המקנא אתה לי (במדבר יא)