רש"י על יחזקאל לט יד

<< רש"י על יחזקאל • פרק לט >>
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"ואנשי תמיד" - אנשים המותמדים לכך יבדילו ישראל כדי לעבור בארץ ללקט את המפוזרים

"מקברים את העוברים" - מקברים עם העוברים את הפגרים החוסמין ומעכבין את המעבר שהעוברין את הים מקברים אותם להנאתם את העוברים עם העוברים כך שמעתי וכן ת"י

"את הנותרים על פני הארץ" - רחוק מן המעבר שאין העוברי' את הים מתעסקים בהם לקוברם יקברום אלה המותמדי' ומובדלים לכך

"מקצה שבעה חדשים" - יכלו מרבית הפגרים הנראים לעינם להקבר ומאז והלאה יחקורו בארץ במקום המסתרים בחוחים ובין הקוצי' ויקברו מה שימצאו