רש"י על יחזקאל לט יא

| רש"י על יחזקאלפרק ל"ט • פסוק י"א |
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אתן לגוג מקום שם קבר" - מקום שיהא שם קבר להם לפי שהוא מזרעו של יפת שכסה את ערות אביו לפיכך זכה לקבורה

"גי העוברים" - גי שהם עוברים את ים כנרת להביא משם פירות גינוסר תמיד

"קדמת ים" - ת"י במדנח ים גינוסר

"וחוסמת היא את העוברים" - וסוגרת היא את העוברים כמו לא תחסום (דברים כה) שרוב פגרים שיפלו שם יחדלו את העוברים מעבור לפיכך יעברו עליהם ויקברו אותם ומנחם פתרו בספרו יחסמו את אפם מלהריח ריח הפגרי'