רש"י על יחזקאל לט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וששאתיך" - כמו והשאתיך על עמי כמו תהילים פ"ט לא ישיא אויב בו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא אחל את שם קדשי" - שפלותם של ישראל חלול שמו הוא באמור להם (לעיל ל) עם ה' אלה ולא יכול להצילם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשיקו" - כמו תנור שהשיקוהו בלשון משנה "בנשק" - אנא"ר מורא"ש בלע"ז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתן לגוג מקום שם קבר" - מקום שיהא שם קבר להם לפי שהוא מזרעו של יפת שכסה את ערות אביו לפיכך זכה לקבורה

"גי העוברים" - גי שהם עוברים את ים כנרת להביא משם פירות גינוסר תמיד

"קדמת ים" - ת"י במדנח ים גינוסר

"וחוסמת היא את העוברים" - וסוגרת היא את העוברים כמו לא תחסום (דברים כה) שרוב פגרים שיפלו שם יחדלו את העוברים מעבור לפיכך יעברו עליהם ויקברו אותם ומנחם פתרו בספרו יחסמו את אפם מלהריח ריח הפגרי'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקברו כל עם הארץ" - שמתו שם "והיה להם לשם" - כל האומות יספרו את שמם לשבח ולחסד אין לך כאומה זו רחמנים יש לך אדם שקובר את אויבו שעמד עליו להורגו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנשי תמיד" - אנשים המותמדים לכך יבדילו ישראל כדי לעבור בארץ ללקט את המפוזרים

"מקברים את העוברים" - מקברים עם העוברים את הפגרים החוסמין ומעכבין את המעבר שהעוברין את הים מקברים אותם להנאתם את העוברים עם העוברים כך שמעתי וכן ת"י

"את הנותרים על פני הארץ" - רחוק מן המעבר שאין העוברי' את הים מתעסקים בהם לקוברם יקברום אלה המותמדי' ומובדלים לכך

"מקצה שבעה חדשים" - יכלו מרבית הפגרים הנראים לעינם להקבר ומאז והלאה יחקורו בארץ במקום המסתרים בחוחים ובין הקוצי' ויקברו מה שימצאו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועברו העוברים בארץ" - הולכי דרכים שיראו עצם אדם

"ובנה אצלו ציון" - סימן שיש כאן עצם של מת כדי שיפרשו ממנו הולכי דרכים ועושי טהרות

"עד" - בא אנשי התמיד המובדלים לחקור וקברו אותן (טז)

"וגם שם עיר המונה" - וגם העיר ששמה עיר הומיה מרוב אדם היא עיר הגדולה גם היא חיל יושביה שם יקברו

"וטהרו הארץ" - את ישראל בארץ את טהרותיהם ותרומותיהם

"המונה" - לא מפיק ה"א לפי שה"א אחרונה משמשת שם דבר המונה כמו הומיה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלים כרים ועתודים פרים" - מלכים ודוכסי' שלטונין ושרים "מריאי בשן" - שור של פטם קרוי אלמר"י בלשון ערבי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את משפטי" - את פורענותי יושטיצ"א בלע"ז

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידעו הגוים כי בעוונם גלו" - בני ישראל כשיראו את גבורתי יכירו כי לא מקוצר ידי היה שלא הושעתים אלא בעוונם הסתרתי פני מהם וגלו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקנאתי לשם קדשי" - ולבשתי קנאת תשועה ונקם למען שם קדשי שלא יתחלל עוד וקנאתי לשם קדשי בשביל שם קדשי כמו המקנא אתה לי (במדבר יא)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשו את כלימתם" - בהיטיבי להם ולא אגמלם כרעתם אז ישאו כלימתם ויבושו מלהרים פנים ומנחם פי' ונשו כמו (תהלים ל"ב) אשרי נשוי פשע לשון כפרה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא אותיר" - אחד מהם בגולה