רש"י על יחזקאל לט ז

רש"י על יחזקאל • פרק לט
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"ולא אחל את שם קדשי" - שפלותם של ישראל חלול שמו הוא באמור להם (לעיל ל) עם ה' אלה ולא יכול להצילם