רש"י על יחזקאל לט כא

רש"י על יחזקאל • פרק לט
ב • ז • ט • יא • יג • יד • טו • יח • כא • כג • כה • כו • כח • 


"את משפטי" - את פורענותי יושטיצ"א בלע"ז