רש"י על יחזקאל כו ד

רש"י על יחזקאל • פרק כו >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"וסחיתי" - ועקרתי כמו בית גאים יסח ה' (משלי טו) ונסחתם מעל (דברים כח)

"לצחיח סלע" - לפי שהיתה בנויה בסלע בתוך הים כשתנתץ ויסח עפרה אל הים נשאר הסלע חלק וכן ת"י לשעיעות כיף גלי