רש"י על יחזקאל כו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעשתי עשרה" - לצדקיהו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירושלים" - שהיתה במצור

"האח" - לשון קול שמחה

"נשברה דלתות העמים" - עיר שכל האומות היו נכנסים לה לסחורה מעתה תשבר כי לא ילך המצור מעליה עד תלכד

"נסבה אלי" - מעתה הוסבה סחורות העמים אלי

"אמלאה החרבה" - אתמלא אני מן העיר ירושלים החרבה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסחיתי" - ועקרתי כמו בית גאים יסח ה' (משלי טו) ונסחתם מעל (דברים כח) "לצחיח סלע" - לפי שהיתה בנויה בסלע בתוך הים כשתנתץ ויסח עפרה אל הים נשאר הסלע חלק וכן ת"י לשעיעות כיף גלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משטח חרמים" - על הסלע ישטחו הדייגים את חרמי מכמרותם לנגבם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובנותיה אשר בשדה" - הכפרים המשועבדות לה סביבותיה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקים עליך צנה" - ויקים עליך די מזיינין בתרסין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומחי קבלו" - הוא אחד מתחבולות המצור לזרוק אבנים גדולות ומכה כנגדו אילקוליא"ה דשאפורייר"א בלע"ז ויש לועזים קבלו דשארבליט"א בלע"ז ויש לועזין פורייר"א בלע"ז "בחרבותיו" - באומנות חורבן שיביא עמו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפעת סוסיו" - כשיש סוסים הרבה מעלים אבק ברגליהם ועולה ונעשה כענן ומחשיך הארץ הוא קרוי שפעת וכן ושפעת מים תכסך (איוב כב) דלאפוישו"ן בלע"ז "כמבוא עיר מבוקעה" - כמה דעלין לקרתי דמתרעא משור שנפרצה חומתה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רכולתך" - סחורתך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחרדו לרגעים" - לשברים פן יבא עליהם גם הם כשברך לרגעים לשון שבר כמו (ישעיהו נא) רוגע הים עורי רגע (איוב כו) על רגעי ארץ (תהלים לה) על דכאי ארץ ומנחם פירשו לשון רגע כמו כי רגע באפו (שם ל) "ושממו" - לשון תמהון

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נושבת מימים" - יש נוקדין רפי ופותרין מיושבת מימים קדמונים ויש נוקדים דגש ופותרין מיושבת בחזקה על ידי ימים הסובבים לה וכן תרגם יונתן וכן הוא "אשר נתנו חתיתם" - סביבות לכל היושבים חתיתם לורדפריימנ"ט בלע"ז

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האין" - כמו האיים "מצאתך" - מיציאתך בגולה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהעלות עליך את תהום" - באסקותי עליך משריית עממין דסגיאין כמו תהומא ויחפונך עממין סגיאין כן ת"י וכמשמעו בתחלה נתנה ביד נבוכדנצר וסוף עלה הים וטבעה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את יורדי בור" - עם יורדי גיהנם

"אל עם עולם" - עם שאר העכו"ם אשר שם מעולם

"כחרבות העולם" - כערים אשר חרבו מאז כסדום וחברותיה

"ונתתי צבי בארץ חיים" - ואתן התפארת בירושלים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלהות" - פרשו יונתן בלהות כדלא הוית והפותרים אומרים ל' מקום מרקד שעירים ומזיקים