רש"י על דברי הימים ב כט כד

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"ד | >>
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לכפר על כל ישראל" - שחטאו בעבודת כוכבים כן אמר המלך תהי העולה והחטאת עבור כל ישראל בפרשת שלח לך (במדבר ט"ו) כתיב ועשו כל העדה פר וגו' וכתיב (ויקרא ד') והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת וכאן כתיב ויביאו פרים ואילים וצפירי עזים שבעה אלא הוראת שעה היתה