רש"י על דברי הימים ב כט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחזקם" - לפי שאחז קצץ את כל כלי בית האלהים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוציאו את הנדה" - עבודת כוכבים את המת לא נאמר כאן כי אם נדה ומאוס יותר מן המת המוטל שלם דוגמא כטומאת הנדה כי דם נדה מאוס ומוסרח

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאלהי ישראל" - אבל לאלהים אחרים עשו במות לכל עיר ועיר לקטר להם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תשלו" - לשון שגגה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבאו הכהנים לפנימה" - כי לא על הלוים ליכנס פנימה

"לחצר בית ה'" - מקום מעמד הלוים כאומר ויקבלו הלוים וגו' ויחלו באחד לחדש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקדשו את בית ה' לימים שמונה" - לכך עכבו בטהרה לטהר כל כך לפי שאחז צייר כל הכתלים צלמי משכית כדכתיב (יחזקאל כ"ג) צלמי כשדים חקוקים בששר ועכבו ח' ימים עד שהשחיתו דמות הצלמים מן הכתלים וביום ט"ז לחדש כלו הכל הבית והעזרה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכנו והקדשנו" - מפורש בעכו"ם בפרק ר' ישמעאל כלים ששמשו בבית חניו מהו כו' עד איתיביה אשר הזניח אחז הכנו והקדשנו מאי לאו הכנו דאטבלינהו הקדשנהו דאקדשינהו אמר לו ברוך אתה לשמים שהחזרת לי אבדתי הכנו שגנזום והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וצפירי עזים וגו'" - הוראת שעה היתה

"על מזבח ה'" - ולא על אותן מזבחות שעשה אחז אביו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכפר על כל ישראל" - שחטאו בעבודת כוכבים כן אמר המלך תהי העולה והחטאת עבור כל ישראל בפרשת שלח לך (במדבר ט"ו) כתיב ועשו כל העדה פר וגו' וכתיב (ויקרא ד') והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת וכאן כתיב ויביאו פרים ואילים וצפירי עזים שבעה אלא הוראת שעה היתה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ביד ה' המצוה ביד נביאיו" - לשורר הלוים בכלי שיר לא כתוב בתורה שיהא קרבן טעון שירה אלא מצות ה' שצוה ביד נביאיו לשורר על הקרבן ורבותינו פי' במסכת ערכין מניין שהלוים טעונין לשורר בכלי שיר דכתיב עבודת עבודה איזוהי עבודה שצריכה עבודה אחרת עמה הוי אומר זה השיר בכלי שיר ועבודת משא (שם) נכון לפרש על השיר כדכתיב (לעיל א' ט"ו) וכנניהו שר הלוים במשא כי מבין הוא שהיה ממונה להרים קול הנגון של שיר

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והכהנים בחצצרות" - ככתוב ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות (במדבר י')

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להלל לה' בדברי דוד" - זה הודו לה' קראו בשמו ככתוב למעלה (א ט"ז) ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות וגו'

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויביאו הקהל זבחים ותודות" - דבר המותר לבעלי' באכילה

"וכל נדיב לב עולות" - קצת מהם מי שהתנדב לבו הביאו עולות ולא כולם לפי שאין לבעלים היתר אכילה בהם

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקדשים" - קדשים קלים זבחי' ושלמים מה שהבעלים נהנים בהם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רק הכהנים היו למעט" - כלומר אותן שהקדישו היו עדיין למעט ויחזקום אחיהם הלוים עד כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים וא"ת היאך יתקדשו הלוים ולא יתקדשו הכהנים ומפרש לפי כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים וישרו לבם הלוים להתקדש יותר מהכהנים והיו הכהנים והלוים וכל יראי השם מתחפשים ומתנכרים ואף מסתתרים כל ימי המלכים הרשעים וכשבא חזקיהו שהיה צדיק לא היו יכולים מיד להתקדש ולטהר שזה בשנה ראשונה היה למלכו והיו באים ומתקדשים על יד כדכתיב (משלי כ"ח) בעלוץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם וכתיב (שם) בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים כלומר בקום רשע אחז יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים חזקיה וסיעתו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ההכין האלהים לעם" - לעבדו ולעשות רצונו דוגמא דלמטה (ל' פסוק י') כל לבבו הכין לדרוש וגו' וגם שמחו כי בפתאום היה הדבר עליהם בשנה ראשונה למלכו לשוב אל ה' ושבו מיד