רש"י על דברי הימים ב כט יט

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק י"ט |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"הכנו והקדשנו" - מפורש בעכו"ם בפרק ר' ישמעאל כלים ששמשו בבית חניו מהו כו' עד איתיביה אשר הזניח אחז הכנו והקדשנו מאי לאו הכנו דאטבלינהו הקדשנהו דאקדשינהו אמר לו ברוך אתה לשמים שהחזרת לי אבדתי הכנו שגנזום והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם