רש"י על דברי הימים ב יח כא

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יח
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"בפי כל נביאיו" - שישים דבר בפיהם לאמר עלה והצלח ויעלה ויפול מכלל שהיו נביאי אמת שלא היו מתנבאים כי אם מה שישים השם בפיהם

"תפתה וגם תוכל" - לפי שיש מפתה הבא לפתות חבירו פעמים שהמפותה מבין שזה רוצה לפתותו והוא נזהר ואינו שומע להתפתות אבל באחאב תפתה וגם תוכל