רש"י על דברי הימים ב יח לב

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"ויהי כראות שרי הרכב כי לא היה מלך ישראל" - שהכירו והבינו מיד כשצעק אחר הסימן של דגלו כדמפרש כמו שהכירוהו וישובו מעליו כצווי מלך ארם ומה' הוא שהכירוהו