רש"י על דברי הימים ב יח לא

רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"ויזעק יהושפט" - אמר לדגלו וחיילותיו שיבאו לעזור לו כמו אות אריה שבדגלו או דגל בני יהודה וכן מנהג כשנלחמים ב' גדודים מכנה כל גדוד וגדוד שם אחר לסימן לדגלו לצורך הגדוד שעמו שאם יתפרדו איש מעל אחיו או יתערבו הגדודים זה בזה יצעקו כל גדוד וגדוד שם סימן שלו ויכירו בקול הסימן ויתקבצו כולם יחד ויהיו באגודה אחת כבראשונה ולא שצעק לאלהיו וכן מוכיח (במלכים א' כב) ויזעק יהושפט ולא נאמר לשם וה' עזרו ויסיתם אלהים ממנו אך כתיב שם מיד ויהי וגו'