רש"י על דברי הימים ב יח לג

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"ואיש משך בקשת" - איש ישראל מתכוין לירות במחנה ארם ובלא כוונתו

"ויך" - החץ את המלך ישראל

"בין הדבקים ובין השרין" - בין אותה רצועה שמדביקין הכובע שעל ראשו לשריון ואין לומר מצרי הי' כי למי נתכוין והלא מלך ארם צוה לא תלחמו את הקטן ואת הגדול כי אם את מלך ישראל לבדו ואף לו לא נתכוין שהרי כתיב לתומו אלא בעל כרחו י"ל ישראל היה המורה ונתכוין לירות במחנה ארם ולפי תומו הכה את מלך ישראל

"ויאמר לרכב" - למנהיג את המרכבה

"והוצאתני מן המחנה" - כלומר מן המערכה הזו הראשונה והושיבני במערכות האחרונות