רש"י על דברי הימים ב ט יא

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ד • ו • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 


"מסלות" - מדרגות (ובמלכים א' י') כתיב מסעד כדרך שעושין לעולין בדרך מעלות ומדרגות וי"א מסעד ומסילה אחד הם

"וכנרות ונבלים לשרים" - י"א לבני לוי המשוררים בכלי שיר ור' אליעזר זצ"ל פי' לשרים המשוררים לטייל לפני המלך דוגמא (שם ד') ויהי שירו חמשה ואלף הם שירות של חול שעשה לשורר לפניו לטייל והוא שכתוב (לקמן ל"ה) ויקונן ירמיהו על יאשיהו ויאמרו כל השרים והשרות וגו'