רש"י על דברים לא כח

רש"י על דברים • פרק לא >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"הקהילו אלי" - ולא תקעו אותו היום בחצוצרות להקהיל את הקהל לפי שנאמר עשה לך ולא השליט יהושוע עליהם ואף בחייו נגנזו קודם יום מותו (ס"א ביום מותו) לקיים מה שנאמר ואין שלטון ביום המות

"ואעידה בם את השמים ואת הארץ" - וא"ת הרי כבר העיד למעלה העידותי בכם היום וגו' התם לישראל אמר אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו השמים וגו'