פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אוכל עוד לצאת ולבוא" - יכול שתשש כחו תלמוד לומר לא כהתה עינו ולא נס לחה אלא מהו לא אוכל איני רשאי שניטלה ממני הרשות וניתנה ליהושוע

"וה' אמר אלי" - זהו פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפי שה' אמר אלי

"אנכי היום" - היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי ביום זה אמות ד"א לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ירפך" - לא יתן לך רפיון להיות נעזב ממנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אתה תבוא את העם הזה" - ארי את תיעול עם עמא הדין משה אמר ליהושוע זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן אבל הקב"ה אמר ליהושע כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם תביא על כרחם הכל תלוי בך טול מקל והך על קדקדן דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכתוב משה וגו' ויתנה" - כשנגמרה כולה נתנה לבני שבטו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקץ שבע שנים" - בשנה ראשונה של שמטה שהיא השנה השמינית ולמה קורא אותה שנת השמטה שעדיין שביעית נוהגת בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תקרא את התורה הזאת" - המלך היה קורא מתחלת אלה הדברים כדאיתא במס' סוטה על בימה של עץ שהיו עושין בעזרה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האנשים" - ללמוד

"והנשים" - לשמוע

"והטף" - למה באו לתת שכר למביאיהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואצונו" - ואזרזנו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכר הארץ" - גויי הארץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והסתרתי פני" - כמו שאיני רואה בצרתם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את השירה הזאת" - האזינו השמים עד וכפר אדמתו עמו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונאצוני" - והכעיסוני וכן כל ניאוץ לשון כעס

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וענתה השירה הזאת לפניו לעד" - שהתריתי בו בתוכה על כל המוצאות אותו "כי לא תשכח מפי זרעו" - הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצו את יהושוע בן נון" - מוסב למעלה כלפי שכינה כמו שמפורש אל הארץ אשר נשבעתי להם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקח" - כמו זכור שמור הלוך "מצד ארון ברית ה'" - נחלקו בו חכמי ישראל בב"ב יש מהם אומרים דף היה בולט מן הארון מבחוץ ושם היה מונח ויש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקהילו אלי" - ולא תקעו אותו היום בחצוצרות להקהיל את הקהל לפי שנאמר עשה לך ולא השליט יהושוע עליהם ואף בחייו נגנזו קודם יום מותו (ס"א ביום מותו) לקיים מה שנאמר ואין שלטון ביום המות "ואעידה בם את השמים ואת הארץ" - וא"ת הרי כבר העיד למעלה העידותי בכם היום וגו' התם לישראל אמר אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו השמים וגו'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחרי מותי כי השחת תשחיתון" - והרי כל ימות יהושוע לא השחיתו שנאמר ויעבדו ישראל את ה' כל ימי יהושוע מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו כל זמן שיהושוע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי חסלת פרשת וילך