רש"י על בראשית לא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשה" - כנס כמו (ש"א יד) ויעש חיל ויך את עמלק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוב אל ארץ אבותיך" - ושם אהיה עמך אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות שכינתי עליך (ב"ר)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרא לרחל וללאה" - לרחל תחלה ואח"כ ללאה שהיא היתה עקרת הבית שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן ואף בניה של לאה מודים בדבר שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם וגו' הקדימו רחל ללאה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשרת מנים" - אין מונים פחות מעשרה "מנים" - ל' סכום כלל החשבון והן עשיריות למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה העתודים" - אע"פ שהבדילם לבן כולם שלא יתעברו הצאן דוגמתן היו המלאכים מביאין אותן מעדר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב (ב"ר) "וברודים" - תרגומו ופציחין פייש"ר (בלע"ז גישפריינקלט) חוט של לבן מקיף את גופו סביב וחברבורית שלו פתוחה ומפולשת מזו אל זו (ס"א מזן אל זן) ואין לי להביא עד מן המקרא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האל בית אל" - כמו אל בית אל הה"א יתירה ודרך המקראות לדבר כן כמו (במדבר ב) כי אתם באים אל הארץ כנען

"משחת שם" - לשון רבוי וגדולה כשנמשח למלכות כך ויצק שמן על ראשה להיות משוחה למזבח

"אשר נדרת לי" - וצריך אתה לשלמו שאמרת יהיה בית אלהים שתקריב שם קרבנות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העוד לנו" - למה נעכב על ידך מלשוב כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינו כלום בין הזכרים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא נכריות נחשבנו לו" - אפילו בשעה שדרך בני אדם לתת נדוניא לבנותיו בשעת נשואין נהג עמנו כנכריות כי מכרנו לך (שעבדת אותו בנו י"ד שנה ולא נתננו לך אלא) בשכר הפעולה "את כספנו" - שעכב דמי שכר פעולתך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כל העושר" - כי זה משמש בלשון אלא כלומר משל אבינו אין לנו כלום אלא מה שהציל הקדוש ברוך הוא מאבינו שלנו הוא "הציל" - לשון הפריש וכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון הפרשה שמפרישו מן הרעה ומן האויב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את בניו ואת נשיו" - הקדים זכרים לנקבות ועשו הקדים נקבות לזכרים שנאמר (לקמן לו) ויקח עשו את נשיו ואת בניו וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקנה קנינו" - מה שקנה מצאנו עבדים ושפחות וגמלים וחמורים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לגזוז את צאנו" - שנתן ביד בניו דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב "ותגנב רחל את התרפים" - להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה (ב"ר)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום השלישי" - שהרי דרך שלשת ימים היה ביניהם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את אחיו" - קרוביו "דרך שבעת ימים" - כל אותן שלשה ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו נמצא יעקב רחוק מלבן ששה ימים ובשביעי השיגו לבן למדנו שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן ביום אחד (שנאמר וירדוף אחריו דרך שבעת ימים ולא נאמר וירדוף אחריו ז' ימים)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מטוב ועד רע" - כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים (יבמות קג)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשביות חרב" - כל חיל הבא למלחמה קרוי חרב

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותגנב אתי" - גנבת את דעתי

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יש לאל ידי" - יש כח וחיל בידי לעשות עמכם רע וכל אל שהוא לשון קדש על שם עזוז ורוב אונים הוא

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכספתה" - חמדת והרבה יש במקרא (תהלים פד) נכספה וגם כלתה נפשי (איוב יד) למעשה ידיך תכסוף

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יראתי וגו'" - השיבו על ראשון ראשון שאמר לו ותנהג את בנותי וגו'

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יחיה" - ומאותה קללה מתה רחל בדרך (ב"ר) "מה עמדי" - משלך

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באהל יעקב" - הוא אוהל רחל שהיה יעקב תדיר אצלה וכה"א בני רחל אשת יעקב ובכולן לא נאמר אשת יעקב "ויבא באהל רחל" - כשיצא מאהל לאה חזר לו לאהל רחל קודם שחפש באהל האמהות (ס"א השפחות) וכל כך למה לפי שהיה מכיר בה שהיא משמשנית

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכר הגמל" - לשון כרים וכסתות כתרגומו בעביטא דגמלא והיא מרדעת העשויה כמין כר (ובעירובין דף יז) הקיפוה בעביטין והן עביטי גמלים בסט"ו (בלע"ז זאטטעל)

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דלקת" - רדפת כמו (איכה ד) על ההרים דלקונו וכמו (ש"א יז) מדלוק אחרי פלשתים

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוכיחו" - ויבררו עם מי הדין אפרובי"ר (בלע"ז פריפפען אונטערזוככען)

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא שכלו" - לא הפילו עיבורם כמו (הושע ט) רחם משכיל (איוב כא) תפלט פרתו ולא תשכל "ואילי צאנך" - (ב"ק סה) מכאן אמרו איל בן יומו קרוי איל שאל"כ מה שבחו אילים לא אכל אבל כבשים אכל א"כ גזלן הוא

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טרפה" - ע"י ארי וזאב

"אנכי אחטנה" - ל' (שופטים ב) קולע באבן אל השערה ולא יחטיא (מ"א א) אני ובני שלמה חטאים חסרים אנכי אחסרנה אם חסרה חסרה לי שמידי תבקשנה

"אנכי אחטנה" - תרגומו דהות שגיא ממנינא שהיתה נפקדת ומחוסרת כמו (במדבר לא) ולא נפקד ממנו איש תרגומו ולא שגא

"גנבתי יום וגנבתי לילה" - גנובת יום או גנובת לילה הכל שלמתי

"גנבתי" - כמו (איכה א) רבתי בגוים שרתי במדינות (ישעיהו א) מלאתי משפט (הושע יא) אוהבתי לדוש

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכלני חורב" - לשון אש אוכלה

"וקרח" - כמו (תהלים קמז) משליך קרחו תרגומו גלידא

"שנתי" - לשון שינה

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותחלף את משכרתי" - היית משנה תנאי שבינינו מנקוד לטלוא ומעקודים לברודים

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופחד יצחק" - לא רצה לומר אלהי יצחק שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם ואע"פ שאמר לו בצאתו מבאר שבע אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת יעקב נתיירא לומר ואלהי ואמר ופחד "ויוכח" - לשון תוכחה הוא ולא לשון הוכחה הוא

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אעשה לאלה" - איך תעלה על לבי להרע להן

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה לעד" - הקב"ה

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאחיו" - הם בניו שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה ולמלחמה (ב"ר)

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגר שהדותא" - תרגומו של גלעד

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ע"כ קרא שמו) גלעד" - גל עד

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמצפה אשר אמר וגו'" - והמצפה אשר בהר הגלעד וכמ"ש ויעבר את מצפה גלעד (שופטים יא) ולמה נקרא שמה מצפה לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית "כי נסתר" - ולא נראה איש את רעהו

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנתי בנתי" - ב' פעמים אף בלהה וזלפה בנותיו היו מפלגש "אם תענה את בנתי" - למנוע מהן עונת תשמיש (יומא עז)

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יריתי" - כמו ירה בים כזה שהוא יורה החץ

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם אני" - הרי אם משמש בלשון אשר כמו (לעיל כד) עד אם דברתי דברי ופירושו עד אשר דברתי דברי "לרעה" - (ב"ר) לרעה אי אתה עובר אבל אתה עובר לפרקמטיא

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהי אברהם" - קדש (ב"ר)

"ואלהי נחור" - חול

"אלהי אביהם" - חול

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויזבח יעקב זבח" - שחט בהמות למשתה

"לאחיו" - לאוהביו שעם לבן

"לאכל לחם" - כל דבר מאכל קרוי לחם כמו (דנייאל ה) עבד לחם רב (ירמיהו יא) נשחיתה עץ בלחמו