רש"י על בראשית יט א

<< רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"המלאכים" - ולהלן קראם אנשים כשהיתה שכינה עמהם קראם אנשים ד"א אצל אברהם שכחו גדול והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים קראם אנשים ואצל לוט קראם מלאכים

"בערב" - וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום אלא מלאכי רחמים היו וממתינים שמא יוכל אברהם ללמד עליהם סניגוריא

"ולוט ישב בשער סדום" - ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם (ב"ר)

"וירא לוט וגו'" - מבית אברהם למד לחזור על האורחים