רש"י על בראשית יט יז

<< רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"המלט על נפשך" - דייך להציל נפשות אל תחוס על הממון

"אל תביט אחריך" - אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה ניצול

"בכל הככר" - ככר הירדן

"ההרה המלט" - אצל אברהם ברח שהוא יושב בהר שנאמר ויעתק משם ההרה ואף עכשיו היה יושב שם שנאמר אל המקום אשר היה שם אהלו בתחלה ואע"פ שכתוב ויאהל אברם וגו' אהלים הרבה היו לו ונמשכו עד חברון המלט לשון השמטה וכן כל המלטה שבמקרא אשמוצי"ר (ענטשליפפען) בלע"ז וכן (ישעיהו סו) והמליטה זכר שנשמט העובר מן הרחם (תהלים קכד) כצפור נמלטה (ישעיהו מו) ולא יכלו מלט משא להשמיט משא הרעי שבנקביהם