רש"י על בראשית יט לג

רש"י על בראשית • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"ותשקין וגו'" - יין נזדמן להן במערה להוציא מהן שני אומות

"ותשכב את אביה" - ובצעירה כתיב ותשכב עמו צעירה לפי שלא פתחה בזנות אלא אחותה למדתה חיסה עליה הכתוב ולא פירש גנותה אבל בכירה שפתחה בזנות פרסמה הכתוב במפורש ובקומה של בכירה נקוד על וי"ו של ובקומה לומר שבקומה ידע ואעפ"כ לא נשמר ליל שני מלשתות (א"ר לוי כל מי שהוא להוט אחר בולמוס של עריות לסוף מאכילים אותו מבשרו)