רש"י על בראשית יט ד

<< רש"י על בראשית • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לג • לו • לז • 


"טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום" - כך נדרש בב"ר טרם ישכבו ואנשי העיר היו בפיהם של מלאכים שהיו שואלים ללוט מה טיבם ומעשיהם והוא אומר להם רובם רשעים עודם מדברים בהם ואנשי סדום וגו' ופשוטו של מקרא ואנשי העיר אנשי רשע נסבו על הבית ועל שהיו רשעים נקראים אנשי סדום כמו שאמר הכתוב ואנשי סדום רעים וחטאים

"כל העם מקצה" - מקצה העיר עד הקצה שאין אחד מהם מוחה בידם שאפילו צדיק אחד אין בהם