רי"ף על הש"ס/סנהדרין/פרק יא


(דף צ.)

(דף רי"ף יט:) כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר (ישעיהו ס) ועמך כולם צדיקים וגו' ואלו שאין להם חלק לעוה"ב האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים והלוחש על המכה ואומר (שמות טו) כל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב מורשה היא להן מאבותיהן מששת ימי בראשית אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפי' עוברין שבמעי אמן מקללין אותו שנאמר (משלי יא) מונע בר יקבוהו לאום ואם לימדו זכה לברכות כיוסף שנאמר שם וברכה לראש משביר אמר רב ששת כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא שנא' שם ומרוה גם הוא יורה א"ר אלעזר כל פרנס המנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגן לעוה"ב שנאמר (ישעיהו מט) כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינחלם וא"ר אלעזר כל בית שאין דברי תורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתו שנאמר (איוב כ) כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ואמר ר"א כל המתעשר ואין ת"ח נהנה מעשרו אינו רואה סימן ברכה בעשרו לעולם שנא' שם אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ואין שריד אלא ת"ח שנא' (יואל ג) ובשרידים אשר ה' קורא ואמר ר"א כל מי שאינו משייר (לשון הגמ' פת) פאה על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם שנא' אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ואמר ר"א כל המחליף בדיבורו כאילו עובד ע"ז שנא' (בראשית כז) אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע ואין תעתוע אלא ע"ז שנאמר (ירמיהו ג) הבל המה מעשה תעתועים וא"ר אלעזר כל המסתכל בערוה קשתו ננערת שנאמר (חבקוק ג) עריה תעור קשתך וא"ר אלעזר הוי קבל וקיים שהרי בית אפל אין פותחין בו חלונות:

והאומר אין תורה מן השמים:

ת"ר (במדבר טו) כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ד"א כי דבר ה' בזה זה אפיקורוס ואת מצותו הפר זה המיפר ברית בשר וכן הוא אומר (בראשית יז) את בריתי הפר הכרת תכרת הנפש ההיא הכרת בעוה"ז תכרת לעולם הבא מכאן א"ר אלעזר המודעי המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא תניא דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים אפי' אומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמר הקב"ה אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה אפילו אומר כל התורה כולה מן השמים חוץ מדקדוק זה מקל וחומר זה מגזרה שוה זו זהו כי דבר ה' בזה תניא היה רבי מאיר אומר כל הלומד תורה ואינו מלמדה זהו כי דבר ה' בזה ר' נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק זהו כי דבר ה' בזה אר"ש בן לקיש כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר (בראשית יב) ואת הנפש אשר עשו בחרן אמר רבי אבהו כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה שנא' (שמות יז) ומטך אשר הכית בו את היאור תקח בידך והלכת וכי משה הכה והלא אהרן הכה אלא מתוך שאמר לו ועשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה:

ואפיקורוס:

מאי אפיקורוס רב ורבי חנינא דאמרי תרוייהו זה המבזה תלמידי חכמים ור' יוחנן ור יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני תלמידי חכמים ואיכא דאמרי המבזה ת"ח זה הוא מגלה פנים בתורה אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון דאמרי מאי אהני לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו א"ל אביי ההוא מגלה פנים בתורה נמי הוי דכתיב (ירמיהו לג) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי אמר רב נחמן בר יצחק דיקא נמי דכתיב (בראשית יח) ונשאתי לכל המקום בעבורם אלא אפיקורוס כגון מאן כגון דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתתא בדוכתי אחריתי ואמר הכי אמרינן ולא אמר הכי אמר מר רבא אמר כגון דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהנו לן רבנן מעולם לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן בר יונה רב פפא אמר כגון דאמרי הני רבנן רב נחמן אמר זה הקורא לרבו בשמו דא"ר יוחנן מפני מה נענש גחזי מפני שקרא לרבו בשמו שנאמר (מ"ב ח) ויאמר גחזי אדוני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע:

ר"ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים תנא (ס"א בספרי מינים אותם) בספרים שפירשו התורה נביאים וכתובים ע"פ דעתם ולא סמכו על מדרש חכמים כי בדבריהם צד מינות וכ"מ שפקרו המינים אמרו חכמים תשובתן בצידן ואפילו (נ"א דברים טובים) דברי חכמים אסור לקרותם רב יוסף אמר אף ספר בן סירא נמי כספרי מינים דמי משום דכתיב בו דברים של הבל שאין בהם צורך דכתיב ביה זלדקן קורטמן עבדקן סכיס נפח בכוסיה לא צאחי דאמר במאי איכול נהמא דלי נהמא מיקמי ודאית ליה מעברתא בדיקניה כל דיירי ארעא לא יכלין ליה:

ת"ר כל הקורא פסוק משיר השירים ועושה אותה כמין זמר והקורא פסוק בבית המשתאות בלא זמנו מביא רעה לעולם מפני שהתורה חוגרת (דף רי"ף כ.) שק ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו רבש"ע עשאוני בניך ככינור שמנגנין בו נכרים אמר לה הקב"ה בתי א"כ מה יעשו בני בשעה שהן שמחין אמרה לפניו רבש"ע אם ת"ח הן יעסקו בתורה במשנה ובתלמוד בהלכות ובאגדות ואם ע"ה הן יעסקו בהלכות פסח בפסח ובשל עצרת בעצרת ובשל חג בחג רשב"ג אומר משום ר' יהודה בן חנניא כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם:

מתני' והלוחש על המכה ואומר (שמות טו) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וגו':

גמ' רבי יוחנן אמר וברוקק לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה איתמר רב אמר אפילו נגע צרעת (בא"י הגי' ורבי יוחנן) ורבי חנינא אמר אפילו ויקרא אל משה והא דרב פליג אדרבי יוחנן דבנגע צרעת לית ביה שם שמים והלכה כרבי יוחנן דוקא היכא דמזכיר שם שמים ואפילו בלא רקיקה כדאיתא בפרק ידיעות הטומאה דגרסינן התם (שבועות טו:) שיר של פגעים בכנורות ובנבלים ובתופים ואומר (תהלים צא) יושב בסתר עליון בצל שדי וגו' ואומר (שם ג) מזמור לדוד ה' מה רבו צרי עד לה' הישועה רבי יהושע בן לוי מסדר להו להני קראי וגני היכי עביד הכי והא אמר רבי יהושע בן לוי אסור להתרפאות בדברי תורה להגן שאני אלא אסור היכי דמי כגון דאית ליה מכה.

ואי דאית ליה מכה באיסור סגי ליה ותו לא והא תנן הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא הא איתמר עלה אמר רבי יוחנן וברוקק לפי שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה והא דאמרינן בשילהי במה אשה (שבת סג.) לאישתא צמירתא לימא (שמות ג) וירא מלאך ה' וגו' אלמא מותר להתרפאות בדברי תורה אישתא צמירתא חולה שיש בו סכנה הוא:

(דף קא.) תנו רבנן סכין וממשמשין בבני מעים בשבת ולוחשין לחישת נחשים ועקרבים בשבת ומעבירין כלי על גב העין בשבת אמר רבי שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בכלי הניטל בשבת אבל כלי שאינו ניטל אסור תניא אידך סכין וממשמשין בבני מעים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול היכי עביד אמר רבי חמא בר חנינא סך ואחר כך ממשמש ור' יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת:

ת"ר אין שואלין דבר מן השד בשבת רבי יוסי אומר אף בחול אסור אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי ואף רבי יוסי לא אמר' אלא בשעת הסכנה:

ת"ר שרי שמן ושרי ביצים מותרין לשאול בהן אלא שמכזבין אמר רב חסדא ואיתימא רבי ירמיה בר אבא ד' כתות אין מקבלות פני שכינה כת לצים כת שקרים כת חנפים כת מספרי לשון הרע כת לצים דכתיב (הושע ז) משך ידו את לוצצים כת שקרים דכתיב (תהלים קא) דובר שקרים לא יכון לנגד עיני כת חנפים דכתיב (איוב יג) כי לא לפניו חנף יבא כת מספרי לשון הרע דכתיב (תהלים ה) כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע אמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר (במדבר יז) ולא יהיה כקרח וכעדתו רב אשי אמר ראוי להצטרע כתיב הכא כאשר דבר ה' ביד משה לו וכתיב התם (שמות ד) ויאמר ה' לו הבא ידך בחקך אמר רב כל החולק על רבו כאילו חולק על השכינה שנאמר (במדבר כו) בהצותם על ה' ואמר רבי חמא בר רבי חנינא כל העושה מריבה עם רבו כאילו עשה מריבה עם השכינה שנאמר (שם כא) המה מי מריבה וגו' אמר רבי חנינא בר פפא כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה שנאמר (שמות טז) לא עלי תלונותיכם וגו' אמר רבי אבהו כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר השכינה שנא' (במדבר כא) וידבר העם באלהים ובמשה:

ירושלמי ר"ש בן אלעזר אומר (דברים יז) לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד לישיבה אין אתה חוזר אבל אתה חוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש הארץ:

סליקו להו כל ישראל וסליקו להו מסכת סנהדרין