עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ב

דף יד עמוד א עריכה

א ב מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה א':

ב ג מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב, סמג לאוין דש:

ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"א, ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א', סמג עשין קסג:

ד ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ב והלכה יג:

דף יד עמוד ב עריכה

ה א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכות כא כב כג, ומיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ב' והלכה ג:

ו ב מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קיא ועשין רמג, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ה סעיף ד':

ז ג מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה א' והלכה ב:

ח ד ה מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ב':

דף טו עמוד א עריכה

ט א ב מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:

י ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

יא ה מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ז:

יב ו מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ח:

יג ז ח מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ג:

דף טו עמוד ב עריכה

יד א מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ד:

טו ב מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

טז ג מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

יז ד מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ב, מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

יח ה מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, סמג עשין ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף י':

יט ו מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, וטור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח' וסעיף יב:

כ ז מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף י':

כא ח ט מיי' פי"א מהל' עכו"ם הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח' [עי' בכסף משנה ]:

כב י כ מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ב, סמג עשין קסג:

דף טז עמוד א עריכה

כג א מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ב, סמג עשין קסג:

כד ב ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה י"ד ובבית המקדש דוקא, ועיין בהלכה טז:

כה ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כ"ג, ואזדא תמיהת הכסף משנה ע"ש:

כו ו מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו:

כז ז מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה', ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז וזה לענין שאר א"י ועיין בכסף משנה בפי"ב מהל' שמיטין הלכה טו:

כח ח מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד', ומיי' פי"ב מהל' שמיטין הלכה ט"ז, וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

דף טז עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ"ב:

ל ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ"ג:

לא ג מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ג:

לב ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ג, ומיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ו':

לג ה מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ"ד:

דף יז עמוד א עריכה

לד א מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ד':

לה ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ"א, ומיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ד':

לו ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח' והלכה ט, סמג לאוין רנ וע"ש:

לז ד ה ו מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כ"ד, סמג לאוין דש:

לח ז מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמג לאוין שה:

דף יז עמוד ב עריכה

לט א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ג':

מ ב מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ד', סמג לאוין פט:

מא ג ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ג', סמג שם:

מב ה מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ה', סמג עשין רלט:

מג ו מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז', סמג עשין קסג:

מד ז מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה י"ט:

מה ח מיי' פ"י מהל' שגגות הלכה ז', ומיי' פי"ב מהל' שגגות הלכה ח':

מו ט מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ה':

מז י מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז':

דף יח עמוד א עריכה

מח א מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז':

מט ב מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ו':

נ ג מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז':

נא ד ה ו מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ו':

נב ז מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קיא ועשין רמג, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ה סעיף ד':

נג ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין כ, טור אה"ע סי' כ:

דף יח עמוד ב עריכה

נד א ב מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ד סעיף ב':

נה ג מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ב':

נו ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ה':

דף יט עמוד א עריכה

נז א מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה א':

נח ב מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ו':

נט ג מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ז':

דף יט עמוד ב עריכה

ס א ב ג מיי' פי"א מהל' שגגות הלכה ו':

סא ד מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ז':