עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ב

דף יד עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א:

ב ג מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יב , סמג לאוין דש:

ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יא , ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין קסג:

ד ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יב והלכה יג:

דף יד עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכות כא כב כג , ומיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ב והלכה ג:

ו ב מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קיא ועשין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' קפה סעיף ד:

ז ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א והלכה ב:

ח ד ה מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ב:

דף טו עמוד אעריכה

ט א ב מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה יב:

י ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יב:

יא ה מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה יז:

יב ו מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה יח:

יג ז ח מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יג:

דף טו עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה יד:

טו ב מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יב:

טז ג מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יב:

יז ד מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יב , מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יב:

יח ה מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , סמג עשין ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף י:

יט ו מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ח וסעיף יב:

כ ז מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף י:

כא ח ט מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ח [עי' בכסף משנה ]:

כב י כ מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יב , סמג עשין קסג:

דף טז עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יב , סמג עשין קסג:

כד ב ג ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה יד ובבית המקדש דוקא , ועיין בהלכה טז:

כה ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כג , ואזדא תמיהת הכסף משנה ע"ש:

כו ו מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טו:

כז ז מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טז וזה לענין שאר א"י ועיין בכסף משנה בפי"ב מהל' שמיטין הלכה טו:

כח ח מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד , ומיי' פ"יב מהל' שמיטין הלכה טז , וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

דף טז עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כב:

ל ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כג:

לא ג מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יג:

לב ד מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה יג , ומיי' פ"ו מהל' עכו"ם הלכה ו:

לג ה מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כד:

דף יז עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ד:

לה ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כא , ומיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ד:

לו ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ח והלכה ט , סמג לאוין רנ וע"ש:

לז ד ה ו מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה כד , סמג לאוין דש:

לח ז מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמג לאוין שה:

דף יז עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ג:

מ ב מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ד , סמג לאוין פט:

מא ג ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ג , סמג שם:

מב ה מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ה , סמג עשין רלט:

מג ו מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז , סמג עשין קסג:

מד ז מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה יט:

מה ח מיי' פ"י מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' שגגות הלכה ח:

מו ט מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ה:

מז י מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז:

דף יח עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז:

מט ב מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ו:

נ ג מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ז:

נא ד ה ו מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ו:

נב ז מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קיא ועשין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' קפה סעיף ד:

נג ח מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין כ , טור אה"ע סי' כ:

דף יח עמוד בעריכה

נד א ב מיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה יב , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפד סעיף ב:

נה ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ב:

נו ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ה:

דף יט עמוד אעריכה

נז א מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה א:

נח ב מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ו:

נט ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ז:

דף יט עמוד בעריכה

ס א ב ג מיי' פ"יא מהל' שגגות הלכה ו:

סא ד מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה ז: