עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ו

דף סה עמוד בעריכה

א ה מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יח , סמג עשין רכג:

ב ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ו:

דף סו עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יט:

דף סו עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יט:

ד ב מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה עה , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א:

ה ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יט , סמג עשין רכג:

ו ד מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג:

ז ה מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ז:

דף סז עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ח , סמג עשין קעד ולאוין דש:

ט ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד:

י ג מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ב:

דף סז עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה:

יב ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ט:

יג ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה א:

דף סח עמוד אעריכה

[יג] א ב [ מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ח, וע"ש בכסף משנה דלהרמב"ם וגם לסמג לא היה הגירסא א"ל אכתי לא עילתיה וכו' אלא אימא וכו' ע"ש:]

דף סח עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ד מהל' מעשה קרבנות הלכה ג:

טו ג ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח:

טז ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכט סעיף א:

טז (ד) כל זה מן הכל מודים בעצרת עד כאלו התענה תשיעי ועשירי ברב אלפס ביצה פ"ב סי' תתעה:

יז ה טור ושו"ע או"ח סי' תרד סעיף א:

דף סט עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ח:

יט ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד:

דף סט עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד:

כא ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יח , סמג עשין רכג:

כב ג מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ז , סמג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

כג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יב:

כד ה ו מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יג:

דף ע עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ג:

כו ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י:

כז ג מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ה:

כח ד מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ו:

כט ה מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ה:

ל ו מיי' פ"יג מהל' אבות הטומאה הלכה ז:

דף ע עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה י:

לב ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

דף עא עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"טז מהל' מעשה קרבנות הלכה טו:

לד ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה יא:

לה ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה יב:

לו ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ז , סמג לאוין שמח:

דף עא עמוד בעריכה

לז א ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה יב , ומיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

לח ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה יג:

לט ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה יב:

מ ה מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י:

דף עב עמוד אעריכה

מא א מיי' פ"טו מהל' פסולי מוקדשין הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה יא:

מב ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח:

דף עב עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה טז:

מד ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח:

מה ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף א:

מו ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י:

מז ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה יב:

מח ו מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י:

דף עג עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י:

נ ב מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

נא ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה יד:

דף עג עמוד בעריכה

נב א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג:

נג ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה טו: