פתיחת התפריט הראשי

דף סה עמוד בעריכה

דף סו עמוד אעריכה

דף סו עמוד בעריכה

דף סז עמוד אעריכה

דף סז עמוד בעריכה

דף סח עמוד אעריכה

[יג] א ב [ מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ח, וע"ש בכסף משנה דלהרמב"ם וגם לסמג לא היה הגירסא א"ל אכתי לא עילתיה וכו' אלא אימא וכו' ע"ש:]

דף סח עמוד בעריכה

דף סט עמוד אעריכה

דף סט עמוד בעריכה

דף ע עמוד אעריכה

דף ע עמוד בעריכה

דף עא עמוד אעריכה

דף עא עמוד בעריכה

דף עב עמוד אעריכה

דף עב עמוד בעריכה

דף עג עמוד אעריכה

דף עג עמוד בעריכה