סמ"ג לאו שמח

<< · סמ"ג · לאו · שמח · >>


מצות לאו שמח - לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה

שלא ילין אימורי פסח עד הבקר שנ' "לא ילין חלב חגי עד בקר". הא למדת שהמלין האימורים מלהעלות למזבח עד הבקר, עובר בל"ת ואינו לוקה, לפי שאין בו מעשה. ואין לינה מועלת בראשו של מזבח כדאיתא בפ' המזבח מקדש [דף פ"ז] ותניא אברים שלנו בעזרה מקטיר והולך כל הלילה לנו בראשו של מזבח מקטיר והולך לעולם, בפ' תמיד נשחט [דף נ"ט] מקשה כתיב לא ילין חלב חגי עד בקר הא כל הלילה ילין וכתיב עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב ותירץ רבי אבהו הכא בי"ד שחל להיות בשבת עסקינן דחלבי שבת קרבין ביום טוב.