עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ה

דף נב עמוד בעריכה

א ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ו:

דף נג עמוד בעריכה

ב א טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ג:

דף נד עמוד אעריכה

ג א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כב:

ד ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ט:

ה ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:

דף נד עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף י:

ז ב מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יז:

ח ג טור ושו"ע או"ח סי' קנה סעיף א:

דף נה עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ח:

י ב מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ב:

יא ג מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ד:

יב ד מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף א:

יג ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ד:

יד ו ז מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ז בהג"ה , וברא"ש סי' ד:

דף נה עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ד בהג"ה:

טז ב ג ד ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ו:

יז ו ז מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף י:

דף נו עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ג:

יט ב מיי' פי"ג ופי"ב מהל' קידוש החדש:

כ ג מיי' פ"ט מהל' קידוש החדש הלכה ד , סמג עשין מו , טור א"ח סי' תכח:

כא ד מיי' פ"ט מהל' קידוש החדש הלכה ב , טור א"ח שם:

דף נו עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ו והלכה ז , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף י:

כג ב מיי' פ"יג מהל' שמיטה ויובל הלכה ב , סמג עשין קכה:

דף נז עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ה:

כה ב מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ו:

דף נז עמוד בעריכה

כו א ב ג מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ח:

כז ד מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יא , סמג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף א:

כח ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ג:

כט ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ה:

דף נח עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' פרה הלכה ב , סמג עשין רלב:

לא ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא:

לב ג מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף א:

לג ד ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יב והלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ד וסעיף ה:

דף נח עמוד בעריכה

לד א ב ג מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה טו והלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ד:

לה ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד , סמג עשין עח:

לו ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ד וסעיף ז:

לז ו מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף יא:

דף נט עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ח:

לט ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף ט:

מ ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף א:

מא ה מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ד:

מב ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף א:

דף נט עמוד בעריכה

מג א ב מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ו בהג"ה:

מד ג ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ד:

מה ה ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ה:

מו ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעה סעיף א:

מז ח מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שעה סעיף ג:

דף ס עמוד אעריכה

מח א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ב:

מט ב טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ג:

נ ג טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף א:

נא ד טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף ז:

נב ה טור ושו"ע או"ח סי' שצב סעיף א:

נג ו מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תיא:

נד ז מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ג:

דף ס עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תח סעיף ד:

נו ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תח סעיף א:

נז ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ג , ומיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תח סעיף א:

דף סא עמוד אעריכה

נח א ב מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סז , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ט:

דף סא עמוד בעריכה

נט א ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תח סעיף ב: