שולחן ערוך אורח חיים קע ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

משיירין פאה בקערה כל אחד מהאוכלים והוא מאכל השמש אבל כשהשמש מערה מן האילפס לתוך הקערה אין דרך להניח באילפס כלום לצרכו.

מפרשים

 

מגן אברהם

(ח) מאכל השמש:    ומ"מ מדת חסידות ליתן לו מיד דבר מועט כמ"ש סימן קס"ט ואפילו אינו משמש בסעודה רק מבשל המאכל אפי' אין מזונו עליו:

(ט) מערה מן האילפס:    ובתוס' עירובין דף נ"ג ע"ב פירש בענין אחר ע"ש, ובס' ב"ש דף צ"א:
 

באר היטב

(ה) השמש:    ומדת חסידות ליתן לו מיד דבר מועט ע"ל סי' קס"ט ס"א.
 

משנה ברורה

(יד) מאכל השמש - ומ"מ מדת חסידות ליתן לו גם מיד דבר מועט כמ"ש בסימן קס"ט וע"ש במ"ב סק"ב:

(טו) אבל כשהשמש וכו' - פי' כשהשמש מערה מן האילפס לתוך הקערה אינו מדרך המוסר שישייר לעצמו באילפס אלא יערה הכל והם יניחו כל אחד בקערה מעט בשבילו:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש