סמ"ג לאו סז

<< · סמ"ג · לאו · סז · >>


מצות לאו סז - לא לעשות משפט מוות בשבת

אין עונשין בשבת. אף על פי שהעונש מצות עשה, אינו דוחה את השבת, כדאיתא ביבמות (דף ו:) ובסנהדרין (דף לה.). כיצד? הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה, אין מלקין אותו ואין ממיתין אותו בשבת, שנאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיבם ביום השבת". זו אזהרה לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה, והוא הדין למי שנתחייב שאר עונשין.

אמרינן במדרש (בראשית רבה יא): "ויברך אלהים את יום השביעי(בראשית ב, ג). ברכו בטעם תבשילין, ברכו באור פניו שמאירים פני שומרי שבת ביום השבת, ברכו שאין לו זוג שאין עושין ב' ימים שבת, ברכו שאינו נדחה אבל ימים טובים נדחים ע"י עיבור. וסימן טאז"ן.