שולחן ערוך אורח חיים שצט ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ישים החבל כנגד לבו וימתחנו בכל כחו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) לבו:    דאם יהא א' נותן נגד צווארו ואחד נגד רגליו יתקצר החבל לפיכך קבעו לו מקום:

באר היטב

משנה ברורה

(ה) כנגד לבו - קבעו לו חכמים מקום לשום כנגדו ראש החבל שלא יתן זה כנגד צוארו וזה כנגד רגליו והחבל מתקצר והתחומין מתמעטין עי"ז:

(ו) בכל כחו - משום דמכביד באמצע ואינו נמתח כראוי אם לא שימתחנו בכל כחו:

ביאור הלכה

(*) ישים החבל כנגד לבו:    עיין במ"ב ועיין בחידושי הריטב"א שכתב דה"ה דיכול למדוד בהנחת החבל ע"ג קרקע ולא ממעטינן רק שלא יניח אחד כנגד ראשו ואחד כנגד מרגלותיו ונמצא ממעט בתחומין:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש