שולחן ערוך אורח חיים שצט יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפילו עבד אפילו שפחה נאמנים לומר עד כאן תחום שבת אבל קטן לא בעודו קטן אבל נאמן הגדול לומר זכור אני שעד כאן היינו באים בשבת כשהייתי קטן וסומכין על עדותו.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ז) קטן לא:    ואף על גב דבמילי דרבנן נאמן כמ"ש סי' תל"ז גבי חמץ שאני התם דהוי בידיו (תוס' דף נ"ט) עמש"ש וסי' ת"ט ס"ח וביורה דעה סי' קכ"ז סס"ג:

(ח) אבל נאמן הגדול:    עיין בחושן משפט סי' ל"ה והע"ש לא ע"ש בסמ"ע סימן י"ח:

באר היטב

משנה ברורה

(מג) נאמנים לומר וכו' - דתחומין דרבנן ולפיכך האמינום:

(מד) אבל נאמן הגדול לומר וכו' - והכל מטעם הנ"ל:

ביאור הלכה

(*) עד כאן תחום שבת:    אין ר"ל שמדדום דהא אין סומכין אלא על מדידת אדם מומחה וכנ"ל בס"ז אלא ר"ל שיודעין שהיו מוחזקין לילך עד כאן ומסתמא בפעם ראשונה היה ע"י אדם שיודע אופני המדידה:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש