עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ב

דף יד עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יב , סמג עשין נ:

ב ג ד מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יג:

ג ה ו מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יב , ומיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב:

ד ז מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה יא:

דף יד עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"יג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

ו ב מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט והלכה יג:

ז ג מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

ח ד מיי' פ"יג מהל' מעשה הקרבנות הלכה יב:

ט ה מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה יח:

י ו מיי' פ"ג מהל' פסולי המוקדשין הלכה כ:

יא ז מיי' פ"יא מהל' פסולי המוקדשין הלכה ג:

דף טו עמוד אעריכה

יב א מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יג:

יג ב מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

יד ג מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז:

טו ד ה מיי' פ"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג , סמג עשין קפב:

דף טו עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט , סמ"ג עשין נו:

יז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י:

יח ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט:

יט ד מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלז:

כ ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה יב , ועי' בכסף משנה בפ"ג מהל' סוטה הל"ט:

כא ו ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט וע"ש בכסף משנה:

כב ח מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלז:

כג ט מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה יג:

כד י מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יג:

כה כ מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יב:

דף טז עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"יד מהל' שחיטה הלכה יא , סמג עשין סד , טור ושו"ע יו"ד סי' כח סעיף כג:

כז ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא:

כח ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב והלכה ג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף א וסעיף ב:

כט ד מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלו ועשה רלז:

ל ה מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ב:

דף טז עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלו ועשה רלז:

לב ב ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יב:

לג ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י:

לד ה מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה א , סמג עשין רלג:

לה ו מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לח , ובסדר חליצה סי' נג , ובפירוש סדר חליצה סעי' עו עז עח:

לו ז מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלו ועשה רלז:

לז ח מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יב:

לח ט י מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה א , סמג עשין רלג:

דף יז עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , סמג עשין נו:

מ ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח , סמג עשין נו:

דף יז עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט , סמג עשין נו:

מב ב ג ד מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ז:

מג ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח:

דף יח עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח:

מה ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י:

מו ג ד ה ו מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יא:

מז ז מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

דף יח עמוד בעריכה

מח א ב ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

מט ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ג:

נ ה ו ז מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יז:

נא ח מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה יב:

דף יט עמוד אעריכה

נב א מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה יב: