עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ב

דף יד עמוד א

עריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ב, סמג עשין נ:

ב ג ד מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ג:

ג ה ו מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ב, ומיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב':

ד ז מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה י"א:

דף יד עמוד ב

עריכה

ה א מיי' פי"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

ו ב מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט' והלכה יג:

ז ג מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

ח ד מיי' פי"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

ט ה מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

י ו מיי' פ"ג מהל' פסולי המוקדשין הלכה כ':

יא ז מיי' פי"א מהל' פסולי המוקדשין הלכה ג':

דף טו עמוד א

עריכה

יב א מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג:

יג ב מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

יד ג מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז':

טו ד ה מיי' פ"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג', סמג עשין קפב:

דף טו עמוד ב

עריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט', סמ"ג עשין נו:

יז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י':

יח ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט':

יט ד מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלז:

כ ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב, ועי' בכסף משנה בפ"ג מהל' סוטה הל"ט:

כא ו ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט' וע"ש בכסף משנה:

כב ח מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלז:

כג ט מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה י"ג:

כד י מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ג:

כה כ מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ב:

דף טז עמוד א

עריכה

כו א מיי' פי"ד מהל' שחיטה הלכה י"א, סמג עשין סד, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"ח סעיף כ"ג:

כז ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

כח ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ד סעיף א' וסעיף ב:

כט ד מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלו ועשה רלז:

ל ה מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ב':

דף טז עמוד ב

עריכה

לא א מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלו ועשה רלז:

לב ב ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ב:

לג ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י':

לד ה מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה א', סמג עשין רלג:

לה ו מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלכה ז', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף ל"ח, ובסדר חליצה סי' נג, ובפירוש סדר חליצה סעי' עו עז עח:

לו ז מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלו ועשה רלז:

לז ח מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ב:

לח ט י מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה א', סמג עשין רלג:

דף יז עמוד א

עריכה

לט א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח', סמג עשין נו:

מ ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח', סמג עשין נו:

דף יז עמוד ב

עריכה

מא א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט', סמג עשין נו:

מב ב ג ד מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ז':

מג ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח':

דף יח עמוד א

עריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ח':

מה ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י':

מו ג ד ה ו מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"א:

מז ז מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

דף יח עמוד ב

עריכה

מח א ב ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

מט ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ג':

נ ה ו ז מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

נא ח מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י"ב:

דף יט עמוד א

עריכה

נב א מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י"ב: