עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ב:

ב ב מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ד:

ג ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ו:

ד ד מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ב , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ד:

ה ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה טו:

ו ו מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה יט , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:

ז ז מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה יד , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף יד:

דף ב עמוד בעריכה

ח א טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ז:

דף ג עמוד אעריכה

ט א ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף כא:

י ג מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ו , סמ"ג עשין נח ולאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ג:

יא ד מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עט:

יב ה מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה יד , סמ"ג עשין נח ולאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ט:

דף ג עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין רב:

דף ד עמוד אעריכה

יד א ב מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ב , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ד:

דף ד עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה יט , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ט , [ וברב אלפס ברכות ספ"ח דף מו: , ובהרא"ש פרק כל הבשר סימן יח ]:

טז ב מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה טז , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע או"ח סי' קסב סעיף א:

יז ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפא סעיף ה:

יח ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסב סעיף א:

יט ה מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה כ , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף יב:

כ ו מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג:

דף ה עמוד אעריכה

כא א ב מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג:

דף ה עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ד:

כג ב מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ד והלכה ה , סמ"ג עשין נו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ו:

דף ו עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ה:

כה ב מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכא ועשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

כו ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה טו:

כז ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כג:

דף ו עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה יד:

כט ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה טו:

דף ז עמוד אעריכה

ל א ב מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה א , סמג עשין כז:

לא ג טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף ה בהגהה:

לב ד מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה ח , טוש"ע שם:

לג ה מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ב , סמ"ג עשין נו:

לד ו מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ג:

לה ז ח ט מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

לו י מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא , סמ"ג עשין נו:

לז כ מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ד:

דף ז עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ד , סמ"ג עשין נו:

לט ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא:

מ ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ה:

מא ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ו:

מב ה מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ה:

מג ו ז מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ה , סמ"ג עשין נו:

מד ח מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ב:

מה ט מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תרז סעיף ב בהג"ה:

דף ח עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ג , סמ"ג עשין נו:

מז ב מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד:

מח ג מיי' פ"ו מהל' כלי המקדש הלכה א:

מט ד מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

נ ה ו מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ב:

נא ז מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

נב ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

נג ט י מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ה:

נד כ מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין קב:

דף ח עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ד:

נו ב ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא , סמ"ג עשין נו:

נז ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ה:


דף ט עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה טז , סמג עשין נו:

דף י עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה ח:


דף יד עמוד אעריכה

ס א מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ה , סמג עשין ז: